[ BOOKS ] ⚦ Taşları Yemek Yasak Author İsmet Özel – Shiningweb.info

Taşları Yemek Yasak Modern ya ama bi imi, k f r ile iman aras nda izgi ekmeyi bilen hi bir M sl man yozla t ramaz Yozla anlar, modern ya ama bi imi ile kar la madan nce de b yle bir izgiyi hayatlar nda nemli saymam olanlard r. Read Ta Lar Yemek Yasak By Smet Zel Airdomains.co.uk Amazing Ebook, Ta Lar Yemek Yasak Author Smet Zel This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Ta Lar Yemek Yasak , Essay By Smet Zel Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You zg rl kle h rriyet aras na kal n bir izgi izip, zg rl z g rl k gibi t rk enin bir g zelli ine ba layan bir kitap iirsiz ama g zel bir ismet zel kitab nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananl Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndaki fark nedir Bat n Senin levhay g rd n yerde bir p nar olmu olsayd ve ben oraya su zehirlidir yazm olsayd m sen bunu manal bir s z sayacak, yerinde bir uyar kabul edecektin B y k bir ihtimalle de benim ayak izlerimi takip edip buraya gelmeyecektin nk yasaklanan ey senin akl na uygun gelecekti Ger ekte suyun zehirli oldu unu yazan insanin emrine uymu olacakt n Kendi aklina uydu unu sanarak benim keyfime uygun davranm olacakt n Ama orada ta yemeyi yasaklayan bir levha g r nce ve acaba bunun hikmeti nedir diye kendine bir yol a t n Ben de sana insanlarin ger ekte yapt klar bir ok i te ta yemeye benzer davran lar g sterdi ini ve asl na bak l rsa ta yediklerini s yledim E er s ylediklerimi anlad ysan aram zda hakikatin bir par as tecelli etti te Allah n insanlar icin g nderdi i emir ve nehyler b yledir nsan ancak bu emir ve nehiylerle hakikatin nas l tecelli edebilece ini renebilir E er Allah n emretti i ve yasaklad eylerle ilk kar la an insan bunu tabii kar lars Bir kitab n hakk t r..ama her kitap 3 kez okunmaz..bu kitab y l n farkl zamanlar nda kez okumak gerek diye d n yorum..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *