[EPUB] ✺ Nočné správy By Dušan Mitana – Shiningweb.info

Nočné správy 2.5 5 or 5 10 Po zr ten hviezdy vznikne mal superhust teleso s nesmiernou gravita nou silou ierna diera, ktor pohlcuje aj svetlo, a preto je nevidite n , ale st le p sob i e du a je nezni ite n substancia, ktor trv po smrti tela ako ierna diera Ch pe Du a ierna diera Je nevidite n , ale st le p sob Neexistuje, ale bol Aj po druh kr t m m zo zbierky rovnak pocit mrazenie Mitana nie je unik t v aka svojmu jazyku alebo ko atej tylistike, naopak, v tomto oh ade s jeho texty pomernePo zr ten hviezdy vznikne mal superhust teleso s nesmiernou gravita nou silou ierna diera, ktor pohlcuje aj svetlo, a preto je nevidite n , ale st le p sob i e du a je nezni ite n substancia, ktor trv po smrti tela ako ierna diera Ch pe Du a ierna diera Je nevidite n , ale st le p sob Neexistuje, ale bol Aj po druh kr t m m zo zbierky rovnak pocit mrazenie Mitana nie je unik t v aka svojmu jazyku alebo ko atej tylistike, naopak, v tomto oh ade s jeho texty pomerne nen padn Jeho sila tkvie v nie om inom v sp sobe, ako dok e do ka dodenn ch banal t votka priam a neurotick , n stoj iv t bu loveka intelektu la po naplnen Azda v ka dej poviedke bada nejak moment iracion lna, ktor ju cel pos va do plne inej roviny, na vysvetlenie ktorej nemo no vonkoncom uplatni rozumov schopnosti pr ve tak, ako Mitanov m hrdinom ich racio nepom e vyzna sa v be nom ivote v medzi udsk ch vz ahoch, rodinn ch povinnostiach, zodpovednosti vo i potomstvu at Najzauj mavej ie s pr ve konce poviedok, ktor nezriedka dost vaj protagonistu do poz cie, v ktorej sa v etky jeho neur zy a fixn predstavy zhmotnia do re lnej situ cie T to situ cia sa v ak, podobne ako ivotn pocit Mitanov ch hrdinov, ned logicky vysvetli No n spr vy, Mu k ty, Na prahu Tajomn Pr Behy V Knihe No N Spr Vy Sa Nes V Atmosf Re A Ko Vysvetlite N Postavy Akoby Neverili V Pevn A Jedin Pravdu, Ktor By Mala V Etko Vysvetli Ak Sa Tak Stane, Je Pravda A Pr Li Krut Autor Vytv Ra V Nimo N Atmosf Ru Okolo Pr Behov, Ktor Dr Itate A V Neust Lom Nap T Nejde O Nijak Bezmy Lienkovit Nap Tie Itate Je Neust Le Aktivizovan , Mus Si Kl S Ot Zky Sk R Charakteru Pre O Je To Tak Ne , Ako Sa To Skon Ladislav Zy Napokon som predsa len zaspal Spal som a sn valo sa mi, e sa mi sn va, e sp m, no v sp nku, o ktorom sa mi sn valo, som si uvedomoval, e sa mi to iba sn va. I mean, yeah ok. asn A ob as tak divn ukon enie, e jednoducho som sa nemohla nezamilova Nem m slov, lebo st le sa nem em presta smia na tom jeho v roku Boh stvoril loveka v del riu Tot lne o rat Ch pe , nie To n m vysvet uje aj siedmy de , de odpo inku Na o by Boh, tak dokonal , potreboval odpo va Potreba odpo inku to vonkoncom nie je bo sk atrib t Ale on musel odpo va vysp val opicu Ve hovor m ako by sa dal nemilova D Je mi zima Za ni slnko Po i ala som si ju z kni nice, star , obchytan kni ku, ktor bola tvoren z v ej asti lepidlom Posledn strany ch bali, ale poviedka bola useknut tak dokonale, e som si musela overova , i to nebol z mer autora ke e pri Mitanov ch poviedkach som si zvykla na podobn vy stenia, otvoren konce a n hle absurdn zvraty M m rada jeho zbierky, hlt m ich cestou vlakom jednu za druhou. a iv poviedky Dok zali ma znepokoji a pritom s kr sne nap san. short stories about us Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi n Naravno da nisam bio ludak, ali u ludnicu sam i ao sa rado u oduvek sam udeo za ovakvim iskustvom Kad su mi dosadili stalni elektro okovi, opozvao sam sve svoje teotrije, mada sam bio ube en u njihovu istinitost Pored toga sam postao svestan da nema smilsla na silu ube ivati ljude u istinitost svojih teorija mojrau sami da do u do toga.Apsurd i paradox, san i java, i suptilno, divno knji evno ludilo krase pri e Du ana Mitane Malo poput Kafke, ali ipak sa etije i bez dave i, Mitana unosi nemir u situaciju i onako, sa strane, provla i ne to sasvim nemogu e Te ko je razlu iti ta no ta esto je kriti na ta ka, gde se spajaju dve niti logike, nazna ena ali nedopisana, mutna recimo, kao na E erovim crte ima gde se dve geometrije spajaju pod nemogu im uglom, pa jedna spona u sebi ne bi bila smislenija nego druga Te ko je prepri ati apsurd se najbolje da iskusiti


About the Author: Dušan Mitana

Do liter rneho ivota sa Du an Mitana zapojil otvoren m listom b snickej skupine Osamel be ci, publikovan m v Mladej tvorbe Debutoval poviedkou O za s jablo ami v Mladej tvorbe v roku 1965 a od roku 1967 bol extern m redaktorom tohto asopisu Od roku 1973 pracoval ako redaktor asopisu Romboid, zo znormalizovanej redakcie v ak v roku 1975 odi iel a odvtedy ije v Bratislave ako spisovate na vo nej nohe Du an Mitana patr do s asnej slovenskej pr zy Ako jeden z prv ch p sal experiment torsk postmodernistick pr zu v slovenskej literat re Kni n m debutom Psie dni 1970 sa zaradil do silnej gener cie spisovate ov, ktor v tomto desa ro razantne vst pili do slovenskej literat ry Pr behy vych dzaj ce z be n ch ivotn ch situ ci obsahuj iracion lny mot v, ktor ich men na poviedky s tajomstvom Tajomstvo je prostriedkom grad cie i dokonca ako jeho pointou Z very poviedok je preto mo n interpretova r znymi sp sobmi, s otvoren a nejasn V novele Patag nia 1972 Mitana nadviazal na druh l niu svojich debutov ch pr z Tento bostn pr beh s mnoh mi autobiografick mi prvkami je akoby dokumentom o ahkosti bytia V No n ch spr vach 1976 sa op do popredia dost va absurdita a ire lno Touto knihou zav il Mitana hodnotovo ve mi produkt vne obdobie jeho pripomenut m bolo s born vydanie poviedok Na prahu 1987 E te predt m v ak po nieko koro n ch odkladoch vy iel spolo enskokritick rom n s detekt vnou z pletkou Koniec hry 1984 , ktor vyznieva ako kritika mor lneho stavu spolo nosti v poslednom desa ro totalitn ho re imu Svojr zne komponovan kniha vah, esej , t di , slovn kov ch hesiel, lek rskych diagn z a poviedok H adanie straten ho autora 1991 je uk kou postmodernej literat ry so v etk mi atrib tmi, ktor k tak muto p saniu patria od pou itia princ pu nrovej kol e a medzitextov ho nadv zovania pr behov zlo ky sa striedaj s esejistick mi, n jdeme tu texty vlo en do in ch textov a po sebareferen n odkazovanie textu, v tomto pr pade odkazovanie na sam ho autora, ktor sa vraj stratil Knihy poviedok Slovensk poker 1993 , Patag nia 1994 , Prievan 1996 s tematicky r mcovan s asnos ou T mito zbierkami z rove dok zal, e a isko jeho tvorby je pr ve v tomto nri Poviedky ozvl tnil skeptick m humorom Mitana je aj autorom dvoch kn h po zie Krutohry 1992 a Maranatha 1996 V ber z rozhovorov a spolo ensko kult rnych vah z rokov 1990 1998 dostal kni n podobu pod n zvom Pocity pouli n ho na inca 1998 Knihou N vrat Krista 1999 Mitana tylisticky nadv zuje na H adanie straten ho autora M j rodn cintor n 2000 sa svojho vydania do kal a po tridsiatich rokoch Pam ti za al Mitana p sa dva roky pred vydan m svojho debutu Prv fragment vy iel v asopise Mlad tvorba v roku 1968 pod n zvom Hrob ako stvoren pre svadobn noc Druh kapitola mala by uverejnen v roku 1970 v poslednom sle Mladej tvorby, ktor v ak v aka normaliz cii bolo zo rotovan Opisuje v nej k ov obdobia ivota, pre it so svojou rodinou, vo svojej rodnej obci, na svojom rodnom cintor ne, ktor osudovo pozna ili jeho bud ci ivot i tvorbu Du an Mitana je aj autorom b snick ch zbierok Krutohory 1991 a Maranatha 1997 a scen rov k viacer m telev znym filmom pod a liter rnych predl h in ch autorov.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *