☉ Kral Kaybederse PDF / Epub ❤ Author Gülseren Budayıcıoğlu – Shiningweb.info

Kral Kaybederse Av Na Av Olan Bir Avc N N Hik Yesi Nsano Lu Ilk Ocukluk Y Llar Nda Ya Ad Klar Ndan Ok Etkilenir Hen Z Tam Ortaya Kmam Bir Heykel Gibidir O Hayat Da Onu Ince Ince Ekillendirmeye Al An Usta Bir Heykelt Ra Al R Eline Keskiyi, Usul Usul Oyar Ama Bazen Keskiyi Yle Bir Savurur Ki, Bir Par A Kopuverir Ve O Par Ay Bir Daha Kimse Yerine Koyamaz.Kendini Hep Dorukta G R Yor Ve Asla A A D Meyece Ini San Yordu Ama Bir G N Hayat Elindeki Keskiyi Ona Da Savuruverdi Ve Onun Da Koptu Y Re I Oysa Pek Ok Kad N N G Nl Ne Taht Kurmu Bir Krald O Uzun S Re Ne Kendi Inand Tahttan Indi Ine, Ne De Kad Nlar Ama Bir Eylerin De I Ti Ini Yine De Ilk Hisseden Kad Nlar Oldu Ona Y Llarca K Le Gibi Itaat Eden Kad Nlar Psikiyatrist Dr G Lseren Buday C O Lu Kral Kaybederse Roman Nda, Doruklardan A A Inmeyece Ini Sanan Bir Avc N N Av Na Av Olup Yuvarlan N , Kendini Sevilmeyece Ine Inand Rm Mutsuz Bir Kad N N Da Trajik Hayat I Inde Avken Nas L Avc Oldu Unu Anlat Yor. Bu kitab bir g nde bitirdim Okumaya ba lad mdan itibaren b y k bir merakla ekti beni, karakterlere hissetti im duygular o kadar canl yd ki bir an nce sonunu renmek istedim Kitap, yaz m a s ndan mekan betimlemeleriyle de il de karakter analizleriyle ne k yor Zaten yazar da ba ar l bir doktor Bundan sonras spoiler i erecek, aman dikkat ncelikle herkes gibi Kenan a s verek okuyordum ba lar n adam n i d nyas na girdik e, kad nlara olan bak a s ve kendi kafas n n i indeki hastal kl d nceler y z nden resmen hasta bu adam demi tim paragraflarca sinir olarak okudum ve sonras nda, Kenan n kaybetmeye ba lad anlarda aile meseleleri girince a kcas ge mi inde ok b y k bir tramva var, onu bu hale getiren gibi geldi Ger ekleri renince, hastanede kalmas , babas n n olmamas falan, beni rahatlatmaya yetmedi Ben bu davran lar n arkas nda daha g l , b y k, a latacak bir tramva bekliyordum Eh i te dedim Bu arada bunlar okurken de ya ananlar n ger ek oldu undan bihaberim, bu s ralarda yazar n karakteri yaratma hususlar n ele tiriyorum falan bence, hastanede yaln z kalmas ve baba eksikli inden ziyade en ok annesi onu bu hale getirmi Hasta bir anne b y tm onu diye d nd m, kitap a k a k s ylemese de annesinin hastaneye yatt n zaten biliyoruz Annesinin hastal kl Psikanaliz ile ilgilenenler i in g zel bir vaka al mas olmu Edebi y nden biraz zay f buldum ama zaten kitab n yaz l amac bu de il Di er taraftan ger ek hayattan rnekler i erdi i d n ld nde, ne kadar farkl hayatlar olabildi ini g rmek a s ndan ok de erl Ge mi imiz gelece imizi yarat r g zelde G lseren han m n kendini e ini ocuklar n anlat rken ki tavr biraz fazla be enmi lik kokuyor. Irvin Yalom un seks, entrika, kumar konulu Amerikanvari psikoterapi kitab Divan dan sonra al t m z k lt re daha yak n de erleri anlatmas a s ndan ve tabii ki mutlu sonla bitmesi sebebi ile daha s cak Narsisist ki ili in, ocukluktaki travmalar n insan nereye g t rebilece i, nerede tekrar k a r abart lm bir kitap oldu unu d n yorum, b y k beklentilerim vard , yere fena ak ld m bir kere o nebi im bir ana karakter b yle kendine sayg s olan hangi kad n b yle bir adam okumaya tahamm l edebiliyor hayal edemiyorum sinirden Sonu ok arp c ve de ger ek bir ya am yk s Yazar n psikiyatrist olmas ndan kaynakl olarak, kitab n kendi dan anlar ndan birisinin hikayesini anlat yor olmas , san r m en ok ilgimi eken k s m oldu Kurgular ger ek hayata dayan nca, kitap sanki ula lmaz bir efsane olmaktan k p, heran yan ba m zda duyabilece imiz ger ek bir hayata d n veriyor ve beni daha kolay i ine ekiyor.Kitab n kahraman , son derece karizmatik ve yak kl , varl kl , evresinden kad nlar n eksik olmad bir i adam Hem evli, hem 10 y ld r bir metresi var, hem de her zaman ba ka kad nlar da kol boyu mesafede tutmaktan ka nm yor Kitap ana karakterin ve onun hayat ndaki temel iki kad n n evresinde ekilleniyor Hikaye adam n ne kadar albenili, kendine g venli ve bir jongl r gibi hayat ndaki kad nlar birbirine kar t rmadan ya ayan biri oldu unu anlatarak ba l yor Sahip olduklar y z nden evresindeki arkada lar taraf ndan k skan lan, girdi i her ortamda hayranl k uyand ran ve kendi g z nde de yerinin ba kalar n n g z nde olmas gerekti ine inand ekilde nas l yukar larda oldu unu vurguluyor Derken olaylar yle bir geli iyor ki, yava yava bu kaf da nda oturan adam n yer Zihnimizin Kadim Efendisi bilin d m z ,insana istemi d nda neler yapt rabiliyor,onu g rd k bu hikayede fkeyle pi manl n asl nda kol kola gezdi ini,insan n kendini de i tirmesinin d nyay yerinden oynatmaktan bile zor oldu unu,psikiyatrinin ise insan kendine affettirebilme sanat ,bilimi oldu unu bize g stermeyi ba ar yor G lseren Han m.Hikayenin tam ortas nda dola p duruyor G lseren Han m.Rahats z m oldum Hay r.Hatta benim bile en az ndan Son 40 50 sayfaya kadar butun erkeklere sovdurten, sonra gozyaslari ve bugu arasinda yilmadan okumak icin direndirten kitap Okurken icim acidi, ama bu seruvende kucuk buyuk kendi hayatimdan da cok sey buldum Hep kizardim kendime yanlis yapiyosun bak yillardir yerinde sayiyosun hep ayni seylerden sikayetcisin, ayni seylerden mutsuzsun birseyler yapsana diye Gulseren Budaycioglu da destekledi kendime olan


About the Author: Gülseren Budayıcıoğlu

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kral Kaybederse book, this is one of the most wanted Gülseren Budayıcıoğlu author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *