[ Epub ] ❧ Tamo daleko Author Vuk Drašković – Shiningweb.info

Tamo daleko ta re i o ovoj knjizi posle knjiga Molitva 1 i 2 , Ruski konzul ili No..O ekivao sam mnogo vi e, a naslov je obe avao. U Novom Romanu Vuka Dra Kovi A Stvarnost Je Neverovatnija Od Svake Fantazije, A Ko Marna Snovi Enja Preta U Se U Takvu Realnost U Ivotnoj Drami Glavnog Junaka Vidana Ogleda Se Ceo Dvadeseti Vek Srbije, I Doba Dana Nje, I Obrisi Onoga To E Se Tek Dogoditi Jo Dok Je Bio Dete Vidana Su Pri E Njegovog Dede Odnosile Na Dno Mora, Pored Gr Kog Ostrvca Vido Kraj Krfa, Gde Bi, Me U Algama I Koljkama, Sanjao Sa Zaspalom Dedinom Vojskom Odatle, Iz Tog Sna, Vidan Je Video Sve I Vreme Pro Lo I Vreme Budu E Usnuli Na Dnu Mora Umiru Tek Na Kraju Dvadesetog Veka Njihovi Snovi Su Potopljeni, Pobede Prometnute U Poraze, Slava U Stid, A Ku A U Ru Evinu, U Kojoj Vra I Sude Po Kamenom Zakonu . , teta je to je pisac kao Vuk odabrao da koristi toliko metafora i umotava ovako ozbiljnu temu u neozbiljne misli da je ovaj roman napisan prije 20 30 godina, mo da bi i shvatila na in na koji je napisan


About the Author: Vuk Drašković

Vuk Dra kovi 1946, Me a kod iti ta , pisac, politi ar, osniva i predsednik Srpskog pokreta obnove Po zavr enim studijama prava u Beogradu 1968, radio kao novinar u Tanjugu i dopisnik iz afri kih zemalja Od 1980 posvetio se knji evnosti, a od kraja 80 ih godina do danas je i politi ki anga ovan.Osnovao je stranku Srpski pokret obnove 1990 godine i bio najsna niji i najuticajniji predstavnik opozicije i protivnik re ima Slobodana Milo evi a u poslednjoj deceniji HH veka, zbog ega je vi e puta, sa suprugom Danicom, bio zatvaran i izlagan policijskoj torturi, a nekoliko puta i meta atentata kriminalizovanih struktura dr avne bezbednosti.Objavio je romane Sudija 1982 , No 1982, ekranizovan 1999 , Molitva 1985 , Ruski konzul 1988 , No enerala 1994 , Doktor Aron 2009 , Via Romana 2012 autobiografsku prozu Meta 2007 knjige eseja Ja, malogra anin 1981 , Odgovori 1987 , Koekude, Srbijo 1989 , Podse anja 2001 , te knjige govora, intervjua i lanaka Sve moje izdaje 1992 i Kosovo 2006 Njegove knjige prevo ene su na engleski, francuski, ruski, gr ki, rumunski, e ki i druge jezike, a svi romani su mu bili bestseleri i u srpskim i u jugoslovenskim okvirima.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *