[PDF / Epub] ❤ Hrdinovia ✅ Božena Slančíková Timrava – Shiningweb.info

Hrdinovia Dej Sa Odohr Va V Jednej Z Novohradsk Ch Ded N V Ase, Ke Vypukla Svetov Vojna O Polnoci Dedinu Zobud Buben K , Ktor Mal Ozn Mi Vypuknutie Vojny Na Al De Sa Kon Odobierka Chlapov Niektor S Osloboden Od Vojny Bu Preto, E Nem U , Alebo Preto, E S Star A Nevyhovuj Po Iadavk M


About the Author: Božena Slančíková Timrava

Slovensk prozai ka a dramati ka.Narodila sa v rodine evanjelick ho far ra Pavla Slan ka, ktor bol spoluzakladate om Matice slovenskej Mala desa s rodencov jej brat Bohuslav, evanjelick far r, bol jej dvoj a om , z ktor ch 6 sa do ilo dospel ho veku, a viacer z nich boli nesk r liter rne inn Vzdelanie z skala najprv v rodisku, potom ju u il otec, v Banskej Bystrici ukon ila 4 triedu me tianskej koly Nevydala sa, v aka omu mala cel ivot existen n probl my Hoci sa neust le sna ila oslobodi od rodiny, jej pokusy n js si pr cu neboli ve mi spe n Chv u bola spolo n kou vdovy v Dolnom Kub ne, nesk r sa stala v Martine opatrovate kou zbierok Slovensk ho n rodn ho m zea, no vydr ala tam tie len kr tko V roku 1909 sa pres ahovala do belovej k bratovi na faru Pok sila sa e te sta po t rkou, no nevy lo jej to rovnako ako snaha E Mar thy olt sovej uvies ju ako profesion lnu spisovate ku Napokon sa stala opatrovate kou v materskej kole, a sa v roku 1945 ods ahovala k pr buzn m do Lu enca.Hoci ila v stran od centier spolo ensk ho a kult rneho diania, jej liter rne a kult rne obzory roz irovala ako rodina, tak aj stretnutia s K Ban elom, n rodovky ou E Goldpergerovou a O Petianovou matkou tefana Kr m ryho Za nala vyd van m rukopisn ho asopisu Ratoles , ktor vyd vala so sestrou Irenou Zachovalo sa len 1 slo kde prispela poviedkou Na vrchoch Medzi jej prv diela patria satirick ver e, no nesk r sa venovala najm rom nom a poviedkam, sporadicky i divadeln m hr m Vo svojich dielach pod vala dokonal popis ud a ich mentality, vlastnost i zm ania, kritizovala s dob politick a n rodnostn probl my a nijako sa nerozpakovala kritizova i v tej dobe hlavn my lienkov pr dy i praktiky be n ho dedinsk ho ivota Pr behy zasadzovala zv a do dedinsk ho alebo malomestsk ho prostredia svojho rodn ho kraja a mnoh z nich s zalo en na jej vlastn ch sk senostiach a pr behoch z jej ivota Do roku 1896 uverej ovala svoje diela len v periodik ch, nesk r vyd vala samostatn kni n diela Hoci sa v jej dielach asto vyskytoval ako hlavn mot v l ska, nikdy sa k nej nestavala sentiment lne, ale sk r poukazovala na vypo tavos , m sa odli ovala od predo lej slovenskej pr zy.10 thoughts on “Hrdinovia

 1. says:

  A ve tak nebolo to zl a bolo to dos zauj mav.


 2. says:

  Dej sa odohr va v jednej z novohradsk ch ded n v ase, ke vypukla 1 svetov vojna O polnoci dedinu zobud buben k , ktor mal ozn mi vypuknutie vojny Na al de sa kon odobierka chlapov Niektor s osloboden od vojny bu preto, e nem u , alebo preto, e s star a nevyhovuj po iadavk mKnihu som sa rozhodla pre ta na doplnenie svojho poh adu na hist riu o ami oby ajn ch ud Po pravde som sa trochu tejto knihy b la, nako ko st le m m men ie preds


 3. says:

  niektori autorke vycitaju tazsiu stylistiku, ale pre mna je prave ona tym, co znasobuje caro tejto knihy najlepsiu stylistiku aj tak nemal ani Remarque, resp mnohi jeho prekladatelia minule som si znovuotvoril uplne mizerne znejucich Troch kamaratov, a teda dost dufam, ze chyba nastala na slovenskej strane D no skratka, na Timravu by som vedel skladat ody dost dlho


 4. says:

  srdce rv ce, ale prepravdiv v zl ch asoch sa to zl v u och v mi otv ra Timrava majstruje s em ciami a postavami a na vyjadrenie tragickosti post v i pr behy jej sta aj kr tkaveta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *